Algemene leveringsvoorwaarden Skatepark Zwolle

Artikel 1 – Definities

1.1 Skatepark Zwolle, SKATEPARK ZWOLLE. zijn handelsnamen van Skatepark Zwolle en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 63567520, Deventerstraatweg 111 8012AD in Zwolle.

1.2 Deelnemer: ieder natuurlijk persoon door wie of namens wie het aanvraagformulier is ondertekend en aldus wilt deelnemen aan de cursussen of een of meerdere proeflessen.

1.3 Voorwaarden: de bepalingen die zijn vastgelegd in deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.4  Skate: 34 cursussen/ trainingen in de periode van september tot juni in het eerstvolgend jaar met een Skateteam verzorgd door een docent van SKATEPARK ZWOLLE – Skate (hierna: de cursus).

1.7 Website:

Home

Inschrijven kan via

Home

Wijzigen kan via

Home

 

Opzeggen kan via:

Home

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De onderhavige voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden en direct van toepassing indien een deelnemer zich heeft ingeschreven voor een van de door Skatepark Zwolle gegeven cursussen. Door ondertekening van het inschrijfformulier door of namens deelnemer wordt akkoord gegaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

2.2 De voorwaarden zijn voor de inschrijving aan deelnemer ter beschikking gesteld en/of zijn te allen tijde in te zien op de website van Skatepark Zwolle

2.3 Toepasselijkheid van andere (afwijkende) algemene voorwaarden of bedingen wordt door Skatepark Zwolle uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op deelnemers die meedoen aan een zogenaamde proefles.

2.5. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast, hiervoor is Skatepark Zwolle niet verplicht dit te melden bij zijn of haar klanten, deelnemers en of opdrachtgevers en opdrachtnemers.

 

 

Artikel 3 – Inschrijving

3.1 Inschrijving geschiedt door het invullen (en ondertekenen) van het inschrijfformulier zoals deze is weergegeven op de websites van Skatepark Zwolle zie artikel 1.7.

3.2 Voor het moment van inschrijving dient deelnemer zich in te lezen ten behoeve van de volgende zaken: de cursusinhoud, de cursustijden, de datum van de aanvang van de cursus en de (totale) bijbehorende kosten.

3.3 De inschrijving is strikt persoonlijk en onder geen beding overdraagbaar.

3.4 Minderjarigen (tot de leeftijd van 18 jaren) zijn niet bevoegd zich zelfstandig voor een cursus in te schrijven. Ouder(s) of verzorger(s) die de inschrijving voor minderjarige aangaan zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle gevolgen, waaronder de kosten, die zijn verbonden aan de inschrijving.

 

 

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1.1 De overeenkomst komt, zoals reeds vermeld, tot stand zodra de deelnemer of bij een minderjarige deelnemer diens ouder/verzorger/voogd het inschrijfformulier van Skatepark Zwolle. c.q. Skatepark Zwolle,. invult via de website zie artikel 1.7.

4.1.2 Skatepark Zwolle mag te allen tijde gerechtvaardigd aannemen dat indien er een inschrijving voor, door, of namens een minderjarige heeft plaatsgevonden dat dit met instemming dan wel door desbetreffende ouder/verzorger/voogd is geschied.

4.2 De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden en omvat 34 lessen. Een zomerreces is onderdeel van deze lessen periode.

4.3 Een overzicht van de les-/trainingsdagen, data, tijden en de inhoud van de Skatecursus is te vinden op de website van Skatepark Zwolle.: zie 1.7  Deze dagen en tijden gelden onverminderd het in deze algemene voorwaarden geregelde. (www.website.nl/jaarplanning)

4.4 De overeenkomst heeft een minimale duur van 12 maanden en is tussentijds niet opzegbaar. Na afloop van deze 12 maanden is de overeenkomst maandelijks opzegbaar.

4.5 De overeenkomst wordt elk seizoen stilzwijgend verlengd, tenzij de deelnemer overgaat tot opzegging. Opzegging dient uitsluitend gedaan te worden op de website.

4.6 Bij de eerste inschrijving wordt een bedrag ad € 15,00 aan inschrijfkosten eenmalig in rekening gebracht. Dit bedrag komt (op de eerste factuur) aldus bovenop het reguliere cursusbedrag.

4.7 Er kunnen maximaal 2 gratis proeflessen worden gevolgd. Na het volgen van de proeflessen is men verplicht zich bij verdere deelname in te schrijven middels het digitale inschrijfformulier, te vinden op onze website zie artikel 1.7.

4.8 Skatepark Zwolle streeft ernaar al haar activiteiten door bekwame en bevoegde docenten te laten uitvoeren en zal zich hiertoe naar haar beste kunnen inspannen.

4.9 Leerlingen en of ouder(s) en of verzorger(s) dienen informatie over de leerlingen en het lidmaatschap niet door te geven aan de docent, maar aan de administratie, dit kan via de daarvoor bestemde e-mailadressen. Mochten zaken, ziekmelden of aangepaste situaties bij docenten worden doorgegeven maar niet via de administratie mail, kunnen wie dit niet voor u in behandeling nemen.

 

 

Artikel 5 – Huis- en veiligheidsregels

5.1 Het is verboden om eten en/of drinken te nuttigen in zalen waar de activiteit/wedstrijd/jam wordt gehouden.

5.2 Indien de deelnemer een blessure, ziekte of andere beperking heeft, dient de deelnemer of zijn/haar  ouder/verzorger/voogd dit zo spoedig mogelijk te melden bij de docent.  De docent zal vertrouwelijk omgaan met de verstrekte informatie.

5.3 Deelnemer dient gepast en fatsoenlijk gekleed op activiteiten te verschijnen. Kleding dient in ieder geval niet weinig onthullend te zijn. Zorg bovendien altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en anderen. Er wordt altijd getraind op goed gedempte sportschoenen (zowel binnen als buiten). Aanwijzingen van (medewerkers van) Skatepark Zwolle dienen te allen tijde opgevolgd te worden en zijn leidend voor het definiëren van ‘gepastheid’ en/of ‘goede’ hygiëne. 

5.4 Er wordt alleen getraind in de zaal in het bijzijn en na toestemming van de docent. Dansen, sprongen en trucs worden slechts uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van de docent van de cursus.

5.5 De deelnemer dient te allen tijde de aanwijzingen van de docent in acht te nemen.

5.6 Grof taalgebruik, discriminerende opmerkingen of uitingen van erotische/pornografische aard zijn niet toegestaan. Schelden, beledigen of de man spelen zijn niet toegestaan. Ook fysiek geweld wordt niet getolereerd.

5.7 Er geldt gedurende de lestijden van de cursussen een algeheel rookverbod in en rondom de locaties waar deze cursussen worden verzorgd, dit geldt ook indien er een andere cursus wordt verzorgd dan de cursus waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.

5.8 Het is deelnemer verboden gedurende een cursus gebruik te maken van de mobiele telefoon. Indien deelnemer wegens (privé)omstandigheden telefonisch bereikbaar dient te zijn, moet dit voor aanvang van de cursus aan de docent kenbaar worden gemaakt.

5.9 Skatepark Zwolle is bevoegd om een deelnemer die genoemde regels niet in acht neemt bij verdere activiteiten te weigeren.

 

 

Artikel 6: Annulering en wijziging

6.1 Skatepark Zwolle is een bevoegd een cursus te annuleren en/of cursustijden (eenzijdig) te wijzigen zonder opgave van redenen. Als volledige annulering door Skatepark Zwolle tijdens een lopende cursus plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van de contributie geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen en zal dit verrekend worden met de volgende factuur.

6.2 Ingeval de activiteit(en) door overmacht, niet zijnde een situatie zoals omschreven in artikel 6.3 tijdelijk niet door de Huurder kan worden gebruikt, vindt geen restitutie van de huurprijs en vergoeding plaats.

 

6.3 Tijdelijke onderbreking van de lesgeld is mogelijk indien wij niet een alternatief leveren en of er een overmacht situatie is ontstaan (denk aan maatregelen vanuit, de sportbond en of RIVM) ouder/leerling/aanvrager/opdrachtgever zal in dit geval, indien mogelijk, vervangende activiteiten beschikbaar stellen (hetzij online) en als dat niet mogelijk is overgaan tot restitutie van (een deel van) de contributie en of prijs voor de activiteit.

 

 

Artikel 7 – Klachtrecht

7.1 Skatepark Zwolle  kent een klachtenprocedure, deelnemer gaat akkoord met het volgen van deze procedure bij eventuele grieven of ongenoegen teneinde de kwestie minnelijk te beslechten. Indien deelnemer klachten  heeft met betrekking tot de door Skatepark Zwolle geleverde dienst(en), dient deelnemer hierover binnen 30 dagen na ontdekking van de onvolkomenheid te klagen. De procedure houdt in dat er door deelnemer geklaagd kan worden over de volgende feiten of omstandigheden:

  • Deelnemer voelt zich onheus bejegend, gediscrimineerd of op andere wijze in zijn/haar eer of integriteit aangetast;
  • Deelnemer merkt misstanden op jegens andere deelnemers, (medewerkers van) Skatepark Zwolle;
  • Deelnemer merkt overige (ernstige) misstanden op.

7.2 De klacht dient schriftelijk te worden ingediend uiterlijk binnen twee weken nadat het geval waarover wordt geklaagd zich heeft voorgedaan. De klacht wordt vervolgens intern behandeld en zal uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst voorzien worden van een uitspraak door Skatepark Zwolle. Tegen deze uitspraak staat geen bezwaar, beroep, of hoger beroep open nu het geen gerechtelijke uitspraak betreft.

7.3 Indien deelnemer een klacht niet binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn kenbaar heeft gemaakt, doet deelnemer afstand van het recht om zich op een later moment nog op de klacht te kunnen beroepen.

 

 

 

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijke conditie en volgt aanwijzingen van de docent volledig op eigen risico op. Deelnemer neemt aldus geheel op eigen verantwoordelijkheid deel aan de cursussen. 

8.2 Skatepark Zwolle is niet verantwoordelijk of op enige wijze aansprakelijk voor een blessure, letsel, ziekte, handicap of andere beperking van de deelnemer, dan wel de oorzaak of het gevolg ervan.

8.3 Bezoek aan Skatepark Zwolle is geheel op eigen risico. Skatepark Zwolle is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van persoonlijk(e) eigendom(men) van de deelnemer en/of bezoeker.

8.4 Deelnemer vrijwaart Skatepark Zwolle ter zake van aanspraken van derden die mochten voortvloeien uit een aan deelnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel een aan deelnemer toe te rekenen schending van wet- of regelgeving, daaronder begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

 

Artikel 9 – Betaling

9.1 De directie bepaalt periodiek de hoogte van de kosten van de cursussen, activiteiten en producten. Deelnemer kan in geen geval rechten ontlenen uit bedragen van voorgaande cursusjaren.

9.2 Het te betalen bedrag door de deelnemer staat vermeld op het inschrijfformulier. Betaling vindt maandelijks plaats via een automatische incasso van de op het inschrijfformulier vermelde bankrekening. 

9.3 Zoals blijkt uit artikel 4.4 van de onderhavige voorwaarden geldt de overeenkomst voor de duur van 12 maanden. Indien deelnemer voor het verloop van deze periode stopt met de cursus, dient aldus lesgeld betaald te worden over de volledige 12 maanden, ook als deelnemer niet bij alle cursussen aanwezig is geweest. De reden om te stoppen met de cursus is hierbij irrelevant.

9.4 Mocht de betaling worden teruggeboekt krijgt de deelnemer onmiddellijk een factuur met verwerkingskosten. Hoe hoog de verwerkingskosten zijn bepaald Skatepark Zwolle zelf. Mocht deze factuur niet betaald worden en de herinneringen die daarna volgen, komen er aanmaningen met administratiekosten + rentekosten. De administratiekosten zullen zijn tussen de 15 euro en 50 euro. De rente kosten zijn een vast percentage van 2,0 voor particulieren en 8,0 procent voor ondernemers en overheidsorganisaties.

9.5 Indien directe betaling, om welke reden dan ook, uitblijft, zal Skatepark Zwolle incassokosten moeten maken. Deze kosten komen volledig voor rekening van de deelnemer. Tevens is SKATEPARK ZWOLLE bevoegd een dergelijke vordering ter incasso uit handen te geven. Ook de kosten die dat met zich meebrengt zullen door deelnemer moeten worden vergoed. Dit alles onder voorbehoud van de wettelijke mogelijkheden tot vergoeding van schade.

9.6 In sommige situaties betaalt het Jeugdsportfonds of de Stichting Meedoen Zwolle (een deel van) het lesgeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen. De aanvraag verloopt bij het Jeugdsportfonds via een intermediair. Bij de St. Meedoen Zwolle moet de ouder/verzorger/voogd zelf de aanvraag doen. Beide instanties betalen (een deel van) het lesgeld rechtstreeks aan Skatepark Zwolle. Skatepark Zwolle brengt aan de ouder/verzorger/voogd het eventueel resterende bedrag in rekening via automatische incasso.

 

 

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

10.1 Skatepark Zwolle is bevoegd tot het maken van beeld- en/of filmmateriaal gedurende de cursussen en is tevens bevoegd dit materiaal te gebruiken voor haar website en/of promotiemateriaal, zoals flyers. Dit zowel bewerkt als onbewerkt.

 

 

Artikel 11 – Nietigheidsclausule

11.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst of algemene voorwaarden ongeldig wordt bevonden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen zich in dit geval inspannen een nieuwe, geldige clausule op te stellen die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert en in lijn is met de strekking van de algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 12 – Jurisdictie

12.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden worden exclusief berecht door de rechtbank Zwolle, Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatten via WhatsApp