VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

  

Partijen:

 Stichting Indoor Skatepark Zwolle , gevestigd aan de Ossenkamp 2H, 8024 AE Zwolle, KvK-nummer, vertegenwoordigd door Het bestuur, hierna te noemen: ‘organisatie’;

 en 

 de heer (Voor en achternaam vrijwilliger) , wonende aan de (straatnaam en huisnummer vrijwilliger) , (postcode en woonplaats vrijwilliger) , hierna te noemen: ‘vrijwilliger’; 

 

 Zijn overeengekomen:

 Artikel 1 – Werkzaamheden

  1. De vrijwilliger zal de volgende werkzaamheden verrichten: (vul hier de werkzaamheden in) . De vrijwilliger zal de volgende functie vervullen: (vul je je functie binnen het skatepark in). Daarbij verricht de vrijwilliger de taken die omschreven zijn in de bijbehorende functieomschrijving die bij deze overeenkomst wordt gevoegd. In overleg kan daarvan worden afgeweken. 
  2. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij/zij op zich heeft genomen. Het is wenselijk dat er continuïteit is in de werkzaamheden van de vrijwilliger. De vrijwilliger stelt de organisatie in geval van ziekte of verhindering zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte of regelt zelf vervanging.
  3. De vrijwilliger handelt gedurende het verrichten van werkzaamheden voor of namens Stichting Indoor Skatepark Zwolle  volgens het beleid van de Stichting Indoor Skatepark Zwolle  en volgens het vrijwilligersbeleid.

Artikel 2 – Duur van de overeenkomst 

  1. De vrijwilliger is met ingang van  bereid zich voor  uur per maand in te zetten. 
  2. De overeenkomst wordt beëindigd door opzegging door één van beide partijen waarbij een redelijke opzegtermijn in acht genomen dient te worden in verband met het overdragen van de betreffende activiteiten. De vrijwilliger neemt bij het beëindigen van deze overeenkomst in principe een termijn van 1 maand in acht.

Artikel 3 – Proeftijd

 

De eerste twee maanden worden beschouwd als proeftijd waarna partijen de mogelijkheid hebben de samenwerking voort te zetten of te beëindigen. Aan het einde wordt een evaluatie gesprek gehouden op initiatief van Stichting Indoor Skatepark Zwolle .

 

Artikel 4 – Begeleiding, informatie en scholing

  1. De vrijwilliger heeft recht op begeleiding. De vrijwilliger wordt vanuit de organisatie begeleid/ondersteund door voor en achternaam begeleider . 
  2. Indien gewenst, wordt de vrijwilliger in staat gesteld scholing te volgen ten behoeve van het verrichten van zijn werkzaamheden als vrijwilliger. 
  3. De vrijwilliger ontvangt alle voor hem relevante informatie met betrekking tot de organisatie en zijn werkzaamheden: statutenhuishoudelijk reglementexemplaar vrijwilligersbeleid.

Artikel 5 – Vrijwilligersvergoeding

 

De vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden. De vrijwilliger ontvangt een vergoeding van € 2,75 per uur voor zijn werkzaamheden als vrijwilliger. Stichting Indoor Skatepark Zwolle  zal de vergoeding overmaken op rekeningnummer van vrijwilliger t.n.v. (Voor en achternaam vrijwilliger) .

 

Artikel 6 – Onkostenvergoeding

 

Op verzoek ontvangt de vrijwilliger een onkostenvergoeding voor de door hem gemaakte kosten in het kader van zijn werkzaamheden als vrijwilliger. Deze kosten betreffen: reiskostenvergoeding en maaltijden in overleg . Daarnaast heeft de vrijwilliger recht op een reiskostenvergoeding. Deze reiskostenregeling houdt in: . De kosten kunnen worden gedeclareerd volgens een daartoe bestemd formulier.

 

Artikel 7 – Verzekeringen 

 

Stichting Indoor Skatepark Zwolle  heeft voor alle vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. 

 

Artikel 8 – Conflicten

  1. In geval van geschillen tussen de vrijwilliger en staf zal de kwestie worden voorgelegd aan het bestuur.
  2. In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten die niet in intern overleg tussen vrijwilliger en bestuur kunnen worden opgelost, wendt de vrijwilliger zich tot de klachtencommissie.

Artikel 9 – Geheimhoudingsplicht

 

De vrijwilliger zal informatie betreffende de organisatie geheimhouden, tenzij de organsatie toestemt in het bekendmaken van de informatie.

 

Artikel 10 – Online handtekening


Indien partijen gebruikmaken van de online handtekening dienst voor dit elektronische contract dat is opgesteld op het platform van Rocket Lawyer, dan verklaren zij daarmee dat dit contract de originele versie is en het contract partijen rechtsgeldig bindt. Partijen ontvangen een e-mail zodra alle partijen dit contract hebben ondertekend, hetgeen bewijs vormt dat dit contract rechtsgeldig tot stand is gekomen.

 

Aldus getekend:

 

 

_________________________________

_________________________________

 Het bestuur

 

 

 

_________________________________

_________________________________

(Voor en achternaam vrijwilliger)  

 

 

 

Chatten via WhatsApp